Хто на сайті

На даний момент 39 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Положення про колегію Теплицької районної державної адміністрації
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

УКРАЇНА

ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від “ 19 ”   січня  2018 р.                                                                              №  22

 

Про затвердження Положення

про колегію Теплицької

районної державної адміністрації

 

 

 

Відповідно до Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 (із змінами):

1.                      Затвердити Положення про колегію Теплицької районної державної адміністрації (далі - Положення), що додається.

2.                        Визнати таким, що втратило  чинність розпорядження голови   районної державної адміністрації від 11 грудня 2003 № 435  «Про  колегію  районної державної адміністрації».  

3.                      Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Бойка В.І.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                         Л. МАРЦИН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації від

19.01.2018 року  № 22

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Теплицької  районної державної адміністрації

 

 

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії  районної державної адміністрації.

2. Колегія районної державної адміністрації (далі-колегія) є колективним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія  керується Конституцією  України,законами України « Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими  законодавчими актами,  розпорядженнями районної державної адміністрації та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії  приймається відповідно головою районної державної адміністрації.

 

Загальні засади

 

5. Колегія районної державної адміністрації:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва у відповідній галузі (сфері діяльності) на території Теплицького району;

формування та реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності), на території Теплицького району;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку відповідної галузі (сфери діяльності)  Теплицького району, інші державні програми, та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності  районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

6) аналізує стан роботи  районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій,  незалежно від форми власності і підпорядкування;

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційної  роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Теплицьку районну державну  адміністрацію.        

 

 

Склад колегії

 

6. До складу колегії  входять:

голова районної державної адміністрації (голова колегії), його перший заступник та заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;

у разі потреби - посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії , за пропозицією громадських об’єднань, творчих спілок, підприємств та інших організацій ,можуть бути включені їх представники.

7. Кількісний та персональний склад колегії  визначається головою районної державної адміністрації.

 

 

Організація роботи колегії

 

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи колегії або скликаються головою райдержадміністрації в міру потреби, але не менше одного разу в квартал.

 

9. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за  тиждень до початку кварталу членам колегії, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації.

10. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

11. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

12. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом організаційної та загальної роботи  апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

13. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

14. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

 

15. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали до відділу організаційної та загальної роботи  апарату райдержадміністрації, який контролює своєчасність подання матеріалів та перевіряє правильність їх оформлення, не пізніше ніж за п»ять днів до чергового засідання.

16. З питань, що розглядаються на засіданнях колегії згідно з планом роботи або за дорученням голови райдержадміністрації, готуються проекти розпоряджень або  доручень.

 

Порядок проведення засідання колегії

 

17. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків голови районної державної адміністрації.

18. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

19. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

20. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

21. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

22. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

23. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

24. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

25. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

26. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом семи днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.

27. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без розпорядження).

27. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегіальних  органів виконавчої влади,місцевого самоврядування та громадських організацій і працівником, який веде протокол.

28. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій , незалежно від форми власності, в частині, що їх стосується.

 

29. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у  відділі організаційної та загальної роботи апарату райдержадміністрації.

30. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

 

 

31. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює відділ організаційної та загальної роботи  апарату районної державної адміністрації.

         32. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації             Вадим БОЙКО


 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше